Quản lý khu vực Thái Nguyên

GHN Express - Thái Nguyên | Thu, 25 Nov 2021 07:02:18 GMT\* 1. Mô tả công việc : * Chịu trách nhiệm cho các mục tiêu: vận hành, kinh doanh, chi phí, dịch vụ khách hàng của một Bưu cục. * Quy mô nhân sự: 10-15 nhân sự/ Bưu cục. * Được đo lường sự thành công bằng các chỉ số: phát triển thị trường, tăng doanh thu - sản lượng, chất lượng vận hành, chất lượng và năng suất lao động; chi phí Bưu cục. * Báo cáo cho Quản lý khu vực (AM). 2. Yêu cầu công

Quản lý khu vực Thái Nguyên job opportunities 2021, Quản lý khu vực Thái Nguyên Jobs 2021, Quản lý khu vực Thái Nguyên job opening 2021, Quản lý khu vực Thái Nguyên job vacancies 2021, Quản lý khu vực Thái Nguyên job descriptions 2021, Quản lý khu vực Thái Nguyên job listing 2021 GHN Express job opportunities 2021, GHN Express Jobs 2021, GHN Express job opening 2021, GHN Express job vacancies 2021, GHN Express job descriptions 2021, GHN Express job listing 2021 Thái Nguyên job opportunities 2021, Thái Nguyên Jobs 2021, Thái Nguyên job opening 2021, Thái Nguyên job vacancies 2021, Thái Nguyên job descriptions 2021, Thái Nguyên job listing 2021, Vietnam Postal Service Jobs 2021, Vietnam Postal Service job opportunities 2021, Vietnam Postal Service job opening 2021, Vietnam Postal Service job vacancies 2021, Vietnam Postal Service job descriptions 2021, Vietnam Postal Service job listing 2021

For more information please click the link below