Trưởng nhóm bán hàng [ Gang Thép - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Gang Thép - Thái Nguyên ]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm tư vấn [ Gang Thép - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm Telesale [ Gang Thép - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm kinh doanh [ Gang Thép - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Sale teamlead [ Phổ Yên - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Phổ Yên - Thái Nguyên ]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm bán hàng [ Phổ Yên - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm Telesale [ Phổ Yên - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…

Trưởng nhóm tư vấn [ Phổ Yên - Thái Nguyên]

Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; pr; marketing. Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách…